Rury i kształtki PP K2-KAN XXL

Rury i kształtki PP K2-KAN XXL

Rury kielichowe i bezkielichowe oraz kształtki, o nazwie handlowej K2-Kan XXL w średnicach od 1200 do 1400 wykonane z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) przeznaczone do:

 • budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej), - wykonania systemów odsączających, rozsączających i odwodnieniowych,
 • przewodów osłonowych oraz przepustów pod nasypami,
 • budowy studzienek kanalizacyjnych,
 • zbiorników i przepompowni,
 • rurociągów w oczyszczalniach ścieków,
 • rurociągów podwodnych (układy syfonowe, kolektory zrzutowe),
 • renowacji (w metodami bezwykopowymi),
 • zastosowań indywidualnych w obiektach

Zalety systemu rur K2-Kan XXL

 • Niski ciężar rur

Wykonywanie sieci przewodów kanalizacyjnych układanych w ziemi ze względu na niską wagę rur jest znacznie uproszczone. Rury K2-Kan XXL są bardzo lekkie w porównaniu do rur o ściankach monolitycznych o podobnych właściwościach statycznych, stosowanie rur o ściankach strukturalnych pozwala zmniejszyć wagę rury do 65% oraz są 15-20 krotnie lżejsze od rur kamionkowych, czy betonowych. Rurami K2-Kan XXL można łatwo manewrować pomiędzy rozporami szalowań wykopów. Wykonanie połączeń wciskowych z uszczelkami elastomerowymi jest również bardzo proste nawet przy większych średnicach.

 Szacuje się, że dzięki małej wadze rur oraz łatwości ich łączenia w większości przypadkach nie wymaga użycia techniki specjalnej podczas ich montowania, montaż przewodów powinien dać oszczędności wynikłe z pracochłonności robót o około 20-30%.

 • Wysoka odporność na ścieranie

Odporność na ścieranie jest jedną z ważniejszych cech wyróżniających rury PE z pośród innych materiałów stosowanych do budowy rurociągów. Dzięki swoim właściwościom rury K2-Kan XXL stosowane są do przesyłu ścieków pochodzących z wód opadowych zawierające znaczne ilości ostrego piasku i innych mediów o wysokiej ścieralności. Badania (metoda opracowana przez Instytut Budownictwa w Darmstadt) wg DIN19534 przeprowadzone dla różnych materiałów wykazały, że najmniejszą ścieralność mają rury wykonane z polietylenu i polipropylenu, ścieralność ta jest mniejsza od ścieralności rur z PVC-U i rur kamionkowych oraz rur z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym. W porównaniu do rur z betonu jest ona nawet kilkakrotnie mniejsza.

 • Duża elastyczność

Rury z polietylenu i polipropylenu mają znaczną przewagę nad rurami wykonanymi z betonu, stali, żeliwa i innych materiałów. Dzięki swej elastyczności rury K2-Kan XXL są wysokoodporne. Oznacza to, że są one znacznie bardziej odporne na obciążenie i deformację. Rury K2-Kan XXL mogą deformować się pod wpływem procesu ruchów gruntu, jednocześnie nie pękają, zapewniając przez to dalszą ciągłość pracy rurociągu. Po ustaniu tych procesów rura powraca do swojego pierwotnego kształtu. Kolejną zaleta jest duża elastyczność rur. W odróżnieniu od rur wyprodukowanych z innych materiałów, tworzywowe rury K2-Kan XXL, nawet w regionach trzęsień ziemi pozostają praktycznie nieuszkodzone. Pomimo wysokiej elastyczności, rury są w stanie wytrzymać znacznie większe obciążenie, dlatego często są wykorzystywane również w budownictwie drogowym.

 • Wysoka udarność i odporność na naciski punktowe

Rury K2-Kan XXL są wyjątkowo odporne na uderzenia nawet przy niskich temperaturach, zapewnia to również odporność na uderzenia podczas ich transportu, układania i montażu w trudnych warunkach gruntowych i dalszej eksploatacji.

 • Doskonałe właściwości hydrauliczne

Wysoką gładkością hydrauliczną powierzchni rur i małe hydrauliczne, z czym wiąże się : nie powstawanie osadów na wewnętrznej powierzchni rur, stosowanie minimalnych spadków, nie zatykanie przewodów, zmniejszenie oporów hydraulicznych przepływu ścieków.

 • Wysoka odporność chemiczna i na korozję

Odporność chemiczna w szerokim zakresie odczynu pH, na korozję spowodowaną działaniem mediów takich jak ścieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody gruntowe, umożliwia przesyłanie agresywnych chemicznie ścieków oraz montaż rur w środowisku agresywnym chemicznie. Całkowitą odpornością powieżrzchni rur na korozję - destruktywne oddziaływanie wód gruntowych, w związku z czym rury nie wymagają stosowania powłok ochronnych.

 • Wysoka trwałość systemu (powyżej 100 lat)

Według opracowanej metody przyśpieszonego starzenia w warunkach laboratoryjnych i przez porównanie wyników badań do zmian zachodzących w warunkach naturalnych, można już prognozować, że okres używania przewodów z polietylenu i polipropylenu ułożonych w ziemi powinien wynosić co najmniej 100 lat. To oznacza, że przy projektowaniu systemu sieci kanalizacyjnej systemu K2-Kan XXL należy, przewidzieć jednolity system bez „punktów słabych" wykonywanych z materiałów tradycyjnych, które mogłyby ulec szybszemu zniszczeniu, lub nie spełniać norm.

 • Fizjologiczna obojętność nie oddziaływuje na organizmy żywe możliwość recyklingu

Przy produkcji rur K2-Kan XXL powstające opady podlegają bezpośredniemu w 100% recyklingowi poprzez nawrót technologiczny. Rury i kształtki z polietylenu i polipropylenu ułożone w ziemi są obojętne biologicznie i chemicznie na działanie wód gruntowych oraz są odporne na działanie agresywnych ścieków, jak również stanowią szczelne systemy nie dopuszczające do przenikania ścieków do gruntu, co mogłoby być uznane za zatruwanie środowiska. Polietylen i polipropylen, podlega w 100% recyklingowi, odpady nie są przewidziane do spalania lub zdeponowania na składowiskach odpadów, jednak w przypadku (przypadkowego) spalania nie wydzielają się przy tym gazy szkodliwe dla otoczenia czy zdrowia.

Rury kanalizacji zewnętrznej K2-Kan XXL z kielichem i uszczelką

 

 

 

Normy, aprobaty, atesty


PN-EN 13476-3+A1:2009
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych ościankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

DIN 16917-2 Rohre und Farmstücke aus thermoplastischen Kunststoffen mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche - Großrohre über DN1200 für den Erdeinbau - Teil 2: Anforderungen an Rohre und Formstücke

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczących elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków - Praktyka instalowania pod zienią i nad ziemią

 Aprobata techniczna AT/2014-02-3109 opracowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie dotycząca wyrobu: Rury i kształtki kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściance strukturalnej z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP).

Aprobata techniczna AT-15-9426/2014 opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dotycząca wyrobu: Rury i kształtki K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) do bezcisnieniowego odwadniania, drenażu i kanalizacji.